Algemene voorwaarden Het Land van Bartje

E-mail: landvanbartje@landal.nl
Website: www.landvanbartje.nu

Artikel 1 – Definities

 1. Het Land van Bartje: Cooperatie Vakantiepark Het Land van Bartje u.a., gevestigd te Ees, KvK-nummer 04046210.
 2. Klant: degene met wie Het Land van Bartje een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Het Land van Bartje en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Het Land van Bartje.
 2. Het Land van Bartje en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Het Land van Bartje en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Het Land van Bartje hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Het Land van Bartje mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Het Land van Bartje en de Klant spreken voor een dienstverlening door Het Land van Bartje een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Het Land van Bartje mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Het Land van Bartje moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Het Land van Bartje mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Het Land van Bartje zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Het Land van Bartje ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Het Land van Bartje mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen  na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Het Land van Bartje hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Het Land van Bartje aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Het Land van Bartje mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. De Klant rekent producten direct af in de online winkel.
 6. De Klant rekent producten direct af.
 7. Het Land van Bartje mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 8. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Het Land van Bartje de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 9. Het Land van Bartje mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Het Land van Bartje het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Het Land van Bartje maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Het Land van Bartje, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 2. het product is gebruikt
 3. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 6. de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
 7. het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 8. het product een los tijdschrift of losse krant is
 9. het een spoedreparatie betreft
 10. het weddenschappen of loterijen betreft
 11. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 12. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 13. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  1. zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  1. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 14. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar ssteffen@landvanbartje.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Het Land van Bartje, www.landvanbartje.nu.
 15. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Het Land van Bartje, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Het Land van Bartje heeft geretourneerd, dan zal Het Land van Bartje eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Het Land van Bartje voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 9 – Retentierecht 

 1. Het Land van Bartje kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Het Land van Bartje heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Het Land van Bartje.
 3. Het Land van Bartje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het Land van Bartje blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Het Land van Bartje met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Het Land van Bartje gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Het Land van Bartje gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Het Land van Bartje van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Het Land van Bartje, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Het Land van Bartje zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Het Land van Bartje kan tegenwerpen.

Artikel 12 – Levertijd 

 1. De levertijden van Het Land van Bartje zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Het Land van Bartje.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Het Land van Bartje later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Het Land van Bartje niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Het Land van Bartje iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 13 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 – Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Het Land van Bartje schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Het Land van Bartje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Het Land van Bartje. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Het Land van Bartje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Het Land van Bartje die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Het Land van Bartje de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Het Land van Bartje een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Het Land van Bartje enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Het Land van Bartje levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 19 – Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 2. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 20 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Het Land van Bartje voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Het Land van Bartje mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Het Land van Bartje op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Het Land van Bartje tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Het Land van Bartje.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Het Land van Bartje de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het Land van Bartje redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Het Land van Bartje tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Het Land van Bartje geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 23 – Klachten

 1. De Klant moet een door Het Land van Bartje geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Het Land van Bartje daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Het Land van Bartje hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Het Land van Bartje hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Het Land van Bartje.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Het Land van Bartje andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 24 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Het Land van Bartje.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Het Land van Bartje ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Het Land van Bartje een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 26 – Aansprakelijkheid Het Land van Bartje

 1. Het Land van Bartje is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Het Land van Bartje aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Het Land van Bartje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Het Land van Bartje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 27 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Het Land van Bartje vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 28 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Het Land van Bartje toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Het Land van Bartje nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Het Land van Bartje in verzuim is. 
 3. Het Land van Bartje mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Het Land van Bartje kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 29 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Het Land van Bartje door de Klant niet aan Het Land van Bartje kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Het Land van Bartje 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Het Land van Bartje kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Het Land van Bartje de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Het Land van Bartje hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Het Land van Bartje hiervan voordeel heeft. 

Artikel 30 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Het Land van Bartje de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 31 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Het Land van Bartje mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Het Land van Bartje altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Het Land van Bartje zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 32 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Het Land van Bartje aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Het Land van Bartje. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 33 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Het Land van Bartje bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Het Land van Bartje is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Land van Bartje is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Het Land van Bartje, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 07 december 2023.